Skip to main content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/3/2024

ΜΗ Εφαρμογή του

Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

// Δείτε τη σχετική εγκύκλιο και τον Κανονισμό ως αρχεία pdf στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης //

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, γειτόνισσες και γείτονες 

Σχετικά με τον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων»  που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μετά από ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (19.05.2023),  εκδόθηκε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, προς εφαρμογή του, ενόψει και της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου του 2024.

Σύμφωνα με τα αρμόδια Υπουργεία τονίζεται ότι ο Κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές, όπως και στον περιορισμό της συμβολής τους στη διάδοση της φωτιάς, όμως η διαδικασία που περιγράφεται έχει πλήθος προβληματικών διατάξεων και είναι ανεφάρμοστη διότι η υποχρέωση αλλά και η αρμοδιότητα του κάθε ευνοούμενου κράτους είναι η προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, από τις φυσικές καταστροφές όπως από τις πυρκαγιές και δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική μόνο υποχρέωση των πολιτών.

Ως πολίτες οφείλουμε να εφαρμόσουμε τα μέχρι και σήμερα ισχύοντα μέτρα των πυροσβεστικών διατάξεων και να ακολουθούμε τις οδηγίες “συμπεριφοράς” για το θέμα των πυρκαγιών, εφόσον τα προβλεπόμενα μπορούν να εφαρμοστούν.

Με τον εν λόγω κανονισμό μεταφέρεται ένα τεράστιο βάρος στους πολίτες, που δεν μπορούν να αντέξουν και εμμέσως  η κυβέρνηση αποποιείται έτσι των ευθυνών της με αποτέλεσμα σε περίπτωση οποιουδήποτε καταστροφικού συμβάντος να μην είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε/απαιτήσουμε  αποζημιώσεις από το κράτος και/ή από τις ασφαλιστικές εταιρείες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Επίσης δεν προβλέπεται από καμία διάταξη η  απαλλαγή των πυρόπληκτων περιοχών έστω  προσωρινά,όπως η Ιπποκράτειος Πολιτεία λόγω της μεγάλης καταστροφής που υπέστη  η περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας το 2021.

Στην πραγματικότητα,  η όλη αυτή διαδικασία αποτελεί μεγάλο μέσο πίεσης εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι απειλούνται και με ποινικές συνέπειες αν δεν συμμορφωθούν με τις νέες ασαφείς και ανεφάρμοστες χρονικά υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, ώστε να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι συμβεί.

1) Ο κανονισμός μεταθέτει στον πολίτη την «ατομική ευθύνη» των ιδιοκτητών ακινήτων, επιβαρύνοντάς τους  με  οικονομικές  υποχρεώσεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα και συγκεκριμένα θα πρέπει:

-Μέχρι την 31.03.2024 , δηλαδή εντός 15 ημερών υποχρεούνται να προβούν σε «σύνταξη  Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα», χωρίς να διευκρινίζεται ποιός είναι ο “αρμόδιος τεχνικός Επιστήμονας”, αν υπάρχει χρόνος και οικονομική δυνατότητα των πολιτών ώστε  να καταστεί δυνατή η σύνταξη και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό, μέχρι  το τέλος του μηνός  Μαρτίου.

-Μέχρι την 30.04.2024 υποχρεούνται να υποβάλουν αυτά στον αρμόδιο Δήμο αρχικά, (και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα αργότερα). Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία  θα  υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον αρμόδιο Δήμο.

-Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του Κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των προαναφερόμενων περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. Αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31.03.2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31.03.2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

2) ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:  Σύμφωνα με το άρ.265 του Ν. 4619/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα:

  1. Όποιος αποθηκεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει εύφλεκτες ύλες εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης (Σημ.: 10 ημ. – 5 έτη) και χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη. Αν η πράξη του συνέβαλε στην εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.

Όπως προστέθηκε με το αρ. 42 Ν 5090/2024 με ισχύ την 1/5/2024 σύμφωνα με την παρ.1 αρ. 138 Ν 5090/2024

Στις περιπτώσεις καταδίκης για αξιόποινες πράξεις του παρόντος, η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, και η έφεση που ασκείται δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ, εκτός αν, στην περίπτωση της παρ. 2, του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 5, το δικαστήριο με ειδική αιτιολογία κρίνει εξαιρετικώς υπέρ της μετατροπής της ποινής.

Όπως προστέθηκε με το αρ. 42 του Ν 5090/2024 με ισχύ την 1/5/2024 σύμφωνα με την παρ.1 αρ. 138 Ν 5090/2024

Το ύψος της χρηματικής ποινής για τα αδικήματα του παρόντος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ούτε ανώτερο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Επειδή κατά τα ανωτέρω ο κανονισμός κρίνεται ασαφής και ανεφάρμοστος,  τόσο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και για τους πολίτες, καλούμε για την άμεση αναβολή, την πρόβλεψη για τις πυρόπληκτες περιοχές, την σημαντική διεύρυνση των προθεσμιών, την πρόβλεψη για χρηματοδότηση και γενικώς σε επανεξέταση στο σύνολο της ΚΥΑ-Κανονισμού και της Εγκυκλίου.

Το κείμενο αποτέλεσε επιστολή μας προς τα αρμόδια Υπουργεία, τον Δήμο, την Κοινότητα και σας το κοινοποιούμε για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ευσταθόπουλος Σωκράτης Πετρόπουλος Αντώνης

Ο Κανονισμός

https://soip.gr/wp-content/uploads/2024/03/20240315-αρχ-ΣΟΙΠ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ-κλπ-3475b.pdf

Η Εγκύκλιος

https://soip.gr/wp-content/uploads/2024/03/20240315-αρχ-ΣΟΙΠ-Εγκύκλιος_κανονισμός-για-ακίνητα-εντός-και-πλησίον-δασών-ΑΔΑ.pdf

Η Ανακοίνωση του συλλόγου

https://soip.gr/wp-content/uploads/2024/03/ΣΟΙΠ-ΑΝ-1-011-20240328-t.pdf


Σύλλογος Οικιστών
Ιπποκρατείου
Πολιτείας